Prevádzkovateľ: SR SOLAR SK, s.r.o. so sídlom Sasinkova 26, Žilina 010 01, Slovenská republika, IČO: 46 850 805, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro., vl.: 62662/L

Podľa Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytujeme informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Meno a priezvisko, rodné priezvisko
 • Dátum narodenia, rodné číslo
 • Bydlisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt
 • Štátna príslušnosť
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Číslo dokladu totožnosti
 • Číslo bankového účtu

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:

Od dotknutej osoby, od klienta alebo obchodného partnera Prevádzkovateľa, od príslušných orgánov verejnej správy, iných verejnoprávnych inštitúcií, verejne prístupné zdroje z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností, registra účtovných závierok, atď.

Účel spracovania osobných údajov:

 • Výkon zamestnávateľských práv a povinností podľa Zákonníka práce a plnenie zákonných povinností voči príslušným orgánom a iným verejnoprávnym inštitúciám – daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne.
 • Plnenie zmluvných povinností, spracovanie zmluvnej agendy, zabezpečenie vedenia účtovníctva a plnenie zákonných povinností voči príslušným orgánom.
 • Marketingové účely.

Právny základ spracovania osobných údajov:

 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba;
 • Vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinnosti Prevádzkovateľa podľa príslušných právnych predpisov, najmä predpisov v oblasti účtovníctva, daňového práva, pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia;
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo Tretej strany, napríklad vzhľadom na potrebu uplatnenia právnych nárokov.
 • Súhlas dotknutej osoby, ak nie je možné spracúvať osobné údaje na základe iného z vyššie uvedených právnych základov;

Doba uchovávania osobných údajov:

 • Po dobu trvania právneho základu spracúvania osobných údajov (trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo platnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov);
 • Po dobu vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov upravujúcich vedenie registratúry a archiváciu;

Okruh príjemcov osobných údajov:

 • Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje externým účtovníkom, audítorom, advokátom alebo iný osobám, ktoré sú zaviazané povinnosťou mlčanlivosti;
 • Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje príslušným orgánom verejnej správy, v súvislosti s plnením zákonných povinností;
 • Prevádzkovateľ môže používať osobné údaje v primeranom rozsahu na účely marketingu, pokiaľ to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:

 • Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa uskutoční v tej istej forme ako jeho poskytnutie, t.j. písomne s vlastnoručným podpisom dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje alebo doplnil neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak o to oprávnená osoba požiada, Prevádzkovateľ ju informuje o tom, že vykonal opravu a že oprava osobných údajov bola oznámená príjemcom, ktorým poskytol osobné údaje.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, najmä ak odvolala svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť žiadosti o výmaz jej osobných údajov, ak sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, alebo na účel archivácie, vedecké alebo štatistické účely, alebo na uplatnenie právnych nárokov Prevádzkovateľom.
 • Dotknutá osoba má právo na informáciu o tom, že jej osobné údaje budú ďalej spracúvané na iný účel než ten, na ktorý boli pôvodne získané.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta ich správnosť alebo nezákonnosť ich spracovania Prevádzkovateľom, alebo ak ich dotknutá osoba potrebuje na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to možné.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ak neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov. Vzor návrhu je uverejnený na stránke úradu.
 • Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácií o tom, aké opatrenia prijal Prevádzkovateľ na základe jej žiadosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov, v lehote do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak na základe žiadosti nebudú prijaté opatrenia, je Prevádzkovateľ povinný do jedného mesiaca od prijatia žiadosti informovať sťažovateľa o dôvodoch nekonania a o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

V Žiline, dňa 25.05.2018

Jozefína Matajová, konateľ
SR SOLAR SK, s.r.o.